Algemene voorwaarden

Camp Annuleren?

Wie niet opdaagt zonder voorafgaandelijke verwittiging verliest het totale inschrijvingsgeld. Wie minstens 1 maand op voorhand annuleert betaalt 25 € administratieve kosten en krijgt het saldo terugbetaald. Wie binnen de maand voorafgaandelijk aan de aanvang van het kamp annuleert heeft een gewettigd attest nodig (doktersbriefje) en krijgt na aftrek van 50 € administratieve kosten alles terugbetaald.


Beeldmateriaal

Bij inschrijving van een camp nemen de ouders kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van hun kinderen kan worden gemaakt en geven de ouders akkoord dat dit beeldmateriaal op websites, sociale media of in publicaties van de vereniging wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan respecteren wij dit. Gelieve dit op voorhand mee te delen.


Fiscale aftrekbaarheid

Fiscale attesten of attesten voor terugbetaling van uw ziekenfonds kunnen worden ingevuld en ondertekend bij aanvang van het kamp op maandagochtend. Deze dienen zelf te worden meegebracht voor ondertekening. Voor het aanvragen van fiscale attesten en/of attesten ziekenfonds nadat het kamp voorbij is, wordt een administratieve kost van 10 euro in rekening gebracht.


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van Surfers Paradise / Lakeside Paradise met maatschappelijke zetel te (België), Lispannenlaan 23, Knokke-Heist, BTW BE 0677.184.912, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Surfers Paradise / Lakeside Paradise assortiment en elke aankoop die de klant plaatst.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Surfers Paradise / Lakeside Paradise is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Surfers Paradise / Lakeside Paradise is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Surfers Paradise / Lakeside Paradise. Surfers Paradise / Lakeside Paradise is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Surfers Paradise / Lakeside Paradise assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Surfers Paradise / Lakeside Paradise.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via paypal
  • via bankkaart

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Surfers Paradise / Lakeside Paradise;

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van […] te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Surfers Paradise / Lakeside Paradise zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Privacy
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Surfers Paradise / Lakeside Paradise bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Surfers Paradise / Lakeside Paradise uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Surfers Paradise / Lakeside Paradise heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Surfers Paradise / Lakeside Paradise respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Surfers Paradise / Lakeside Paradise ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De website van Surfers Paradise / Lakeside Paradise maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Surfers Paradise / Lakeside Paradise houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lakesideparadise.be of info@surfersparadise.be

Artikel 9: Surfers Paradise / Lakeside Paradise Klantendienst
De Surfers Paradise / Lakeside Paradise klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 050 606035 en via e-mail op info@lakesideparadise.be of info@surfersparadise.be of per post op het volgende adres Lispannenlaan 23
8300 Knokke-Heist België

Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Surfers Paradise / Lakeside Paradise. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Surfers Paradise / Lakeside Paradise kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.