Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot de webshop van Surfers Paradise & Lakeside Paradise te Knokke-Heist, België.
Surfers Paradise & Lakeside Paradise aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, typ- of programmeerfouten op de website of andere publicatie en indien Surfers Paradise of Lakeside Paradise aansprakelijk zou zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Lidmaatschappen op Surfers Paradise & Lakeside Paradise

Uit elke aanvraag van een lidmaatschap of abonnement op Surfers & Lakeside Paradise ontstaat offerte/factuur met aangepaste en actuele tarieven zoals ze vermeld staan op de website. Het lidmaatschap wordt aangekocht en is geldig voor 1 kalenderjaar en wordt niet automatisch verlengd.
Een lidmaatschap en alle bijhorende ledenvoordelen is strikt persoonlijk. Na de betaling van het lidgeld heeft het lid recht op tal van ledenprijzen op Surfers Paradise & Lakeside Paradise. Korting in de Pro Shop van Lakeside Paradise, een korting op de barrekening bij het consumeren van catering en een korting op de aankoop van Paradise kampen.
Het lidmaatschap + alle voordelen staat uitsluitend op persoonlijke naam. Bij het opmerken van misbruik, behouden de eigenaars van Surfers Paradise & Lakeside Paradise het recht, de lidmaatschap voor dat kalenderjaar in te trekken, zonder terugbetaling van de bedragen.
Op deze algemene voorwaarden en op alle offertes en facturen tussen onze vereniging en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en) tussen onze vereniging en de klant, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.


Kampen op Surfers Paradise & Lakeside Paradise

Surfers Paradise & Lakeside Paradise kunnen in geval van overmacht niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen (weer, breuk, schade, personeel e.a.). Surfers Paradise & Lakeside Paradise is in dat geval gerechtigd, hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. De eigenaar (Surfers Paradise & Lakeside Paradise) zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen enkel geval is de eigenaar enige schadevergoeding verschuldigd.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop de eigenaar geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan de eigenaar de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren o.a. werkstakingen, storingen, defecten aan apparatuur, accommodatie en uitrusting alsook door bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen, alsmede weersomstandigheden.
Op de rechtsverhouding tussen de eigenaar en de deelnemer/beoefenaar is het Belgisch recht van toepassing. Indien een geschil mocht ontstaan is uitsluitend een Belgisch rechtbank, in het arrondissement Brugge, met rechtspraak in het Nederlands gevoerd, bevoegd kennis te nemen hiervan.

Aansprakelijkheid
Zowel Surfers Paradise/Lakeside Paradise als al hun begeleiders en medewerkers, kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan deelnemers door deelnemers of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan onze activiteiten.
Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door de deelnemers van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door ons gegeven. Voorgaande afspraken gelden ook voor diensten geleverd door tussenpersonen voor zover deze verantwoordelijkheid niet anders geregeld is door de wetgeving.

Annulatie
Bij annulatie van een kamp, wordt het kamp geannuleerd volgens de algemene info gestipuleerd op de webshop.


Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn contractuele documenten. Wie de bon koopt, accepteert dus de voorwaarden die de verkoper heeft bepaald.
Een Surfers Paradise cadeaubon kan enkel gebruikt worden op Surfers Paradise.
Een Lakeside Paradise cadeaubon kan enkel gebruikt worden op Lakeside Paradise.
Bij aankoop van een cadeaubon, wordt de cadeaubon in papieren versie opgemaakt. Er is geen digitale versie van een cadeaubon geldig op Lakeside Paradise of Surfers Paradise. De koper kan ervoor kiezen de cadeaubon ter plaatse af te halen op de locatie naar keuze tijdens de openingsuren. Of de koper kan ervoor kiezen de cadeaubon per post toegestuurd te krijgen door middel van een bijkomende vergoeding van €3 verzendkosten (niet aangetekend).

Geldigheidsduur
Een cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de aankoop. In dat geval geldt dan het aankoopbewijs om het start- en eindpunt van die geldigheidsduur te bepalen.
Indien de bon bijna komt te vervallen, kan men 1-malig vragen per e-mail de cadeaubon te verlengen voor een periode van maximum 3 maand.
Een cadeaubon geldt als een rechtsmatig betaalmiddel voor goederen/diensten die ter beschikking zijn op het Paradijs in kwestie. De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.


Verzend- en leveringsbeleid

Levertijd
Alle leveringstermijnen worden door Surfers Paradise/Lakeside Paradise indicatief vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Surfers Paradise/Lakeside Paradise op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met de klant. De klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering.

Verzendmethode
Verzendkosten worden door de klant betaald (aangegeven bij aankoop product & onmiddellijk te betalen bij aankoop). Alle artikelen worden verstuurd per post.
Nadat je bestelling is betaald, bieden we deze maximaal 3 dagen na betaling ter verzending aan.

Bij Surfers Paradise en Lakeside Paradise is er een herroepingstermijn van 14 dagen (de termijn waarin je je artikel als retour mag aanmelden). Die termijn gaat in op de dag dat jij het artikel ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je 14 dagen om het pakket in te leveren.
Binnen de retourtermijn mag je je besteld artikel redelijkerwijs uitproberen om te weten of het naar behoren werkt en of je er blij mee bent. Net zoals dat je kleding en schoenen past in een winkel, mag je een artikel dat je via een website bestelt, testen om te kijken of het bevalt en of het voldoet aan je eisen. Verder mag je het artikel op eigen kosten retourneren als deze je niet bevalt. Je mag het artikel niet volledig in gebruik nemen als je nog niet weet of je het houdt.
Het artikel wordt, na ontvangst van de retour zending, zo snel mogelijk terugbetaald. De terugbetaling kan enkel per overschrijving uitgevoerd worden en in geen geval wordt dit terugbetaald in contanten.

Dit kun je niet retourneren
Cadeaubonnen
Lidmaatschappen/Abonnementen
Diensten

Beschadigd artikel ontvangen?
Meld het defect eerstdaags na het ontvangen van het artikel. Het artikel kan enkel in geval van beschadiging kosteloos retour worden gestuurd. Surfers Paradise en Lakeside Paradise versturen (na ontvangst van het retour artikel) een nieuw niet-beschadigd artikel toe ter compensatie.